Řízení o rozvod manželství

Řízení o rozvod manželství je sporným řízením ve smyslu občanského soudního řádu s menšími odchylkami od obecného řízení, které jsou dány povahou rozvodového řízení respektující skutečnost, že se zde jedná o řešení osobních vztahů.

Řízení o rozvod manželství může být zahájenou pouze na návrh (žalobu) jedno z manželů. Je to v podstatě výlučné osobní právo manžela a proto soud nemůže zahájit řízení bez návrhu – tedy z moci úřední (ex orficko). A i v případě, že druhý z manželů s rozvodem souhlasí, je rozvodové řízení chápáno jako tzv. sporné řízení, a manželé nemohou podat návrh na rozvod manželství společně. K žalobě na rozvod manželství je nutné připojit kolek v hodnotě, kterou stanoví zákon o soudních poplatcích.

Příslušnost soudu k rozvodovému řízení vyplývá z § 88 písm.a občanského soudního řádu. Místně příslušný je ten soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů a pokud takového soudu není, je příslušný obecný soud odpůrce a není-li takového soudu, pak je místně příslušným soudem obecný soud navrhovatele.

Manželství zanikne v okamžiku, kdy rozsudek soudu o rozvodu manželství nabude právní moci ( tzn. 15 dnů od doručení rozsudku, pokud tedy nebude využito řádných opravných prostředků. Podání mimořádných opravných prostředků je v případě rozvodového řízení vyloučené).

Vždy by mělo být snahou soudu pokusit se odvrátit rozvod a vést manžele cestou smírčího řízení k odstranění příčin rozvratu a usilovat o jejich smíření. Eventuelně je možné využít pomoci i tzv. mediátora – tzn. kvalifikovaného odborníka na problematiku manželství a rodiny. Jeho cílem není smíření rozvádějících se manželů, ale hledání optimálního uspořádání porozvodových vztahů, tj. řešení otázek týkajících se dětí, výživného, vypořádání majetkových vztahů.

Od řízení o rozvod manželství je odděleno řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství. V tomto případě je dána místní příslušnost soudu péče o nezletilé – tzn. soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště.

Zánik manželství s sebou nese řadu právních následků – v oblasti osobních, majetkových vztahů, problematika příjmení a též péče o nezletilé děti. Rozvod jistě není v žádném ohledu jednoduchou záležitostí a oba manželé by si jej měli pořádně promyslet, protože právě nezletilé děti jsou ty, které tímto vším nejvíce trpí.