Smluvený rozvod

Nesporný (smluvený) rozvod

Manželství je možné v některých případech rozvést, aniž by bylo nutné prokazovat příčiny rozvratu manželství. Mluvíme o tzv. konsensuálním či smluveném rozvodu.

Jedná se o rozvod založený na dohodě obou manželů o rozvodu manželství, kdy musí být splněny následující podmínky:
1. manželství trvalo po dobu alespoň jednoho roku
2. manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí
3. druhý manžel se k návrhu na rozvod připojí (nejde však o to, že by žalobu o rozvod podávali oba manželé společně. Připojení se k návrhu je samostatným procesním úkonem druhého z manželů. Může tak učinit v okamžiku podání žaloby o rozvod, ale i kdykoli v průběhu řízení.)
4. existence domněnky rozvratu manželství – není nutné jej prokazovat, rozvrat se předpokládá – presumuje
5. existence písemné smlouvy, která bude upravovat uspořádání vzájemných majetkových vztahů ( tím zákon rozumí smlouvu o vypořádání společného jmění manželů), práva a povinnosti vzájemného bydlení pro dobu po rozvodu manželství a smlouvu o případné vyživovací povinnosti k rozvedenému manželovi ( ta ovšem na rozdíl od dohody o vypořádání SJM není obligatorní – tedy povinná)
6. pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství

Jednoznačnou výhodou tohoto typu rozvodu je komplexní řešení všech právních následků rozvodů manželství – tzn. od majetkových otázek, přes bydlení až po děti.

Právě děti hrají při rozvodu důležitou roli, protože je nutné vždy na první místo klást zájem dítěte. Pokud by rozvod manželství byl v rozporu se zájmem nezletilých dětí, pak manželství nebude rozvedeno. Tato právní úprava směřuje k ochraně např. dětí, které jsou těžce zdravotně postižené, vyžadující péči obou rodičů, resp. zvýšené finanční náklady. Samozřejmě, že není možné zabránit jednomu z rodičů odchodu od rodiny, ale druhý rodič pečující o takové dítě bude chráněn aspoň po majetkové stránce – bude mít nárok na stejnou životní úroveň.