Co to je Kabala?

Mezi vyznavače učení Kabala patří mimo jiné Britney Spearsová, Demi Mooreová, Elizabeth Taylorová, Jerry Hallová, Winona Ryderová, Jeff Goldblum, Courtney Loveová. a Madonna. Madonna se dokonce nechala přejmenovat na Esther, založila v New Yorku za 22 mil. USD školu Kabaly a začala psát knihy pro děti založené na moralistických příbězích z mystických hebrejských textů Kabaly.

Kabala – židovská mystika

Pod pojmem kabala se obecně rozumí: esoterní židovská mystika, někdy též jistý druh numerologie. Židovská tradice zapovídá zaobírání se kabalou každému, kdo není starší čtyřiceti let a není zakotven ve víře a společenství lidu, z něhož kabala vyrůstá. Přirozená touha člověka po věcech, které ho přesahují, však od nepaměti mnohé vedla a i dnes vede k nerespektování tohoto zkušenostmi ověřeného.

Etimologie slova kabala

Slovo kabala pochází z hebrejského kořene kbl, který znamená tolik co „přijímat“ nebo „obdržet„, a jako podstané jméno tedy „to „skrze tradici“ přijaté„. Postupně se toto slovo stalo pojmem pro velké až neuchopitelné množství židovských mystických myšlenek, tajných učení a spisů.

Kabala jako součást tradice

Mluví-li se v judaismu o Tóře, má potom takto chápaná Tóra dvě složky:
  • učení písemně fixované, tzv. tóra še-bi-chtav
  • b)učení ústně tradované, tzv. tóra še-be-al-pe.

Podle tradice toto ústní učení obdržel (= přijal) Mojžíš vedle písemné Tóry na Sinaji. Kabala je tedy prvotně čistě tradice, předávání, a to předávání toho, co se Bůh rozhodl člověku zjevit. V tomto širším pojetí je tedy kabala ústní tradicí. V užším smyslu se teprve později tento název začal vztahovat také na esoterní (tajné, skryté) mystické učení, které se sice některými pohledy a důrazy od hlavního proudu judaismu odlišuje, nicméně je jeho nedílnou součástí. Proto je nezbytné, aby zabývání se kabalou předcházelo studium Tóry, midraše a Talmudu.

Dva pohledy na kabalu

Pohled na to, co je to kabala, je možný ze dvou úhlů:

  • Jeden je striktní věda (např. náboženská fenomenologie)
  • Druhý jako na živou (někdy i tzv. „lidová“) tradici lidí, kteří kabalu “žijí” (dodnes např. v Safedu či Mea-Šárim).
Oba pohledy jsou velmi složité a ani jimi není možné postihnout všechny rozměry kabaly. Shodují se však v tom, že její postatou je především vztah k Bohu. To se děje základě přesvědčení, že takovýto vztah je možný a z Boží strany žádoucí. Člověk tu hraje nezastupitelnou roli mezi věcmi vyššího duchovního světa a věcmi pozemskými. Svět, ve kterém žije, je odrazem vyšších (duchovních) světů do kterých může nějak vstupovat.

Co kabala není

Kabala každopádně není žádné ďábelské učení, či prostředek, jak se dovolávat temných sil, kabala není forma pokleslé magie, ačkoliv v ní magické prvky nalezneme a ačkoliv ji magové (např. E. Levi a G. Encausse) pro své účely používali – to hlavně díky symbolice a číselnému významu liter hebrejského jazyka (takto např. kabalu se slovní a číslenou magií ztotožnil už křesťanský středověký kabalista Agrippa z Nettesheimu), nelze ale v žádném případě říci, že by magie byla podstatou kabaly.