MPSV podpoří zlepšení procesu zprostředkování náhradní rodinné péče

Česká republika má ve srovnání s ostatními evropskými státy největší počet dětí v ústavech. Je také jednou z posledních zemí, kde se do ústavů dostávají i nejmenší děti. Základním cílem zůstává podpora vlastních rodin, avšak pro děti, které nemohou ze závažných důvodů ve vlastní rodině setrvat, je třeba zajistit dostatek rodin náhradních.

MPSV připravuje konkrétní opatření

MPSV proto připravuje konkrétní opatření ke zlepšení současného systému, která mají zvýšit počet náhradních rodin. Z praktických zkušeností i podrobných analýz (http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/), vyplývá, že výběr a přijímání nových náhradních rodičů není jednotné, dostatečně objektivní a není provázáno na další fáze procesu zprostředkování, jako jsou přípravy náhradních rodičů nebo doprovázení náhradních rodin.

Zájemci o pomoc ohroženým dětem procházejí procesem, který není zcela transparentní, dostávají často rozdílné informace a mnohdy neví, co mají očekávat. Bylo zjištěno, že informace o dětech, které mohou být do náhradních rodin umístěny, nejsou dostatečně aktuální, a proto není možné náhradním rodičům vždy dobře popsat jejich specifické potřeby. Kvalita, obsah i úroveň příprav je různorodá, stejně jako oblast následného vzdělávání pěstounů. MPSV se chce také zabývat příčinami nedostatku vhodných náhradních rodičů, kromě obecného nedostatku zájemců o náhradní rodinnou péči jde též o neexistenci systematického vyhledávání nových náhradních rodičů. Další oblastí, která není dostatečně ošetřena, jsou poruchy tzv. attachmentu, citové vazby, často se vyskytující u dětí, které prošly traumatem. MPSV v aktuálně probíhajícím projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně- právní ochrany dětí“ realizuje řadu aktivit, které reagují na výše uvedené nedostatky.

Konkrétně bude navržen model jednotného odborného posuzování a posíleny kompetence sociálních pracovníků v obcích i na úrovni krajů. V rámci projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny nové způsoby oslovování zájemců o náhradní rodinou péči pro děti se specifickými potřebami, včetně dětí se zdravotním postižením. MPSV k tomu využije i zahraniční příklady dobré praxe a zpracuje manuál doporučených postupů při zprostředkování náhradní rodinné péče dětem se specifickými potřebami. Podpoří také rozvoj vzdělávání odborných pracovníků působících v systému ochrany dětí a náhradní rodinné péče zaměřené na sjednocení přístupů k dětem se specifickými potřebami a získání dovednosti pro práci s touto cílovou skupinou.

Budou navrženy a ověřeny postupy pro vyhodnocení potřeb příbuzenské pěstounské rodiny a nastavení její podpory, včetně vzdělávání pěstounů. Jedním z opatření bude také připrava uceleného systému vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče určeného sociálním pracovníkům, psychologům a terapeutům zaměřující se na oblasti teorie, diagnostiky a účinných terapeutických intervencích v oblasti terapie poruch citových vazeb u dětí.